Κατάλογος δικαιούχων 

  • Share
  • Print page

Στην ενότητα αυτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006, παρουσιάζονται:

  • ο κατάλογος των δικαιούχων των έργων/πράξεων που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ,
  • οι τίτλοι των έργων/πράξεων,
  • το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

Ο κατάλογος δικαιούχων του Π.Ε.Π. Αττικής, έχει ενημερωθεί στις 18/06/2010 και αφορά  τα έργα έργα/πράξεις που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

 Κατάλογος δικαιούχων του Π.Ε.Π. Αττικής

Last modification date: 24/10/2011