Στόχοι ΠΕΠ 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η αναπτυξιακή στρατηγική που επιλέχτηκε για την Περιφέρεια ευρύτερα κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο, βασίζεται στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στο γενικότερο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιλεχθείσα περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική εξειδικεύει τις κατευθύνσεις της Εθνικής Πολιτικής για την τέταρτη προγραμματική περίοδο, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και στα επιμέρους κείμενα των τομεακών
πολιτικών.

Η βασική παράμετρος της αναπτυξιακής στρατηγικής και της στοχοθέτησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 είναι η εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας, όπως αναδείχθηκε στο Αναπτυξιακό της Συνέδριο της Περιφέρειας και αποτελεί ταυτόχρονα και εθνικό στόχο, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς που είναι η:

«Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου».

Οι γενικοί και ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω:

 • Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό κέντρο.

Ο συγκεκριμένος γενικός στόχος συμβάλλει στην προώθηση των ακόλουθων θεματικών προτεραιοτήτων:

  • Μεταφορές: αναβάθμιση / επέκταση του τομέα αστικών μεταφορών, κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων και αναβάθμιση επιλεγμένων περιφερειακών οδικών αξόνων, ολοκλήρωση του συστήματος συνδυασμένων μεταφορών,
  • Ενέργεια: αναβάθμιση των υποδομών για την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και με άλλες πηγές ενέργειας.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης:
  • Προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Ε & ΤΑ, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ της Περιφέρειας, διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ, ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος.
  • Περιβάλλον: έμφαση στην υποδομή για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε , την υδροδότηση, την προαγωγή της βιοποικιλότητας.
  • Πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές: έμφαση στην επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας
  • Εκπαίδευση: ολοκλήρωση των υποδομών στην προσχολική αγωγή στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την μεταδευτεροβάθμια τεχνική αρχική επαγγελματική κατάρτιση  και  την δια βίου εκπαίδευση.
  • Υγεία: προστασία της δημόσιας υγείας, ενίσχυση των υποδομών υγείας με έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας.
  • Αστική ανάπτυξη: εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα διαβίωσης (υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, φροντίδα παιδιών) σε συνδυασμό με την βελτίωση της απασχολησιμότητας και την μείωση των ανισοτήτων, ιδιαίτερα σε θύλακες αστικών περιοχών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2010