Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα διατηρείται ως αρχείο και δεν ενημερώνεται.

Η Περιφέρεια Αττικής την οποία αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, διαθέτει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ότι αποτελεί το πρώτο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας καθώς και η γεωγραφική της θέση που χαρακτηρίζεται από την κεντροβαρικότητα της έναντι των υφιστάμενων και υπό δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών της χώρας. Η «μητροπολιτική» λειτουργία του αστικού κέντρου της Αθήνας σε εθνική κλίμακα, στηρίζεται στα καταλυτικά για όλη τη χώρα μεγέθη της μεταποίησης, των υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών.

Συνεπώς, στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 3, 561 δις €.

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Αττικής.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.